Huawei

Huawei Device: How to Enter Fastboot, Recovery, Upgrade from SD

เพิ่งเข้าสู่อาณาจักร Huawei ยังใช้ท่าแปลกๆ ไม่ค่อยเป็น มาจดท่าเก็บไว้หน่อย

  • Recovery = Volume Up + Power แต่ทำอะไรไม่ได้นอกจาก Wipe Data/Cache
  • Upgrade Mode = Volume Up + Down + Power
  • Fastboot = Volume Down + Power (ต้องต่อสาย)

อ้างอิง XDA

ส่วนการแฟลชรอม ให้สร้างโฟลเดอร์ dload ใน SD Card (ต่อสาย USB แล้วเมาท์เป็น data) จากนั้นเอาไฟล์ update.app ก็อปลงไปในโฟลเดอร์ dload