Camera

Smart (Phone) Camera

กำลังสนใจเรื่อง "ความเปลี่ยนไป" ของกล้องถ่ายรูป

ถ้าเอากล้องถ่ายรูปสมัยใหม่ที่ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทัล มาเป็นจุดเริ่มต้นของการนับเส้นเวลาแล้ว

เราจะแบ่งพัฒนาการของกล้องออกมาได้เป็น 2 สายใหญ่ๆ คือ

  1. กล้องดิจิทัล (digital camera) ซึ่งจะแยกย่อยเป็น point & shoot, DSLR, micro 4/3, mirrorless อีกทึหนึ่ง
  2. กล้องมือถือ (cameraphone) ซึ่งภายหลังก็กลายเป็นกล้องที่อยู่ในสมาร์ทโฟน (smartphone camera)

Canon S90 and S95

Canon S95

อ่านข่าว Canon PowerShot S95 แล้วนึกถึง S90 ที่ซื้อมาเมื่อปลายปีก่อน มันเป็นกล้องที่ดีที่สุดที่เคยใช้มา แถมใช้มาครึ่งปีกว่ายังดึงพลังของกล้องออกมาได้ไม่ครบด้วยซ้ำ ต่างจากกล้องตัวก่อนๆ ที่เคยใช้มาโดยสิ้นเชิง