Media Tablet

ถ้าเรายึดนิยามว่า media tablet เป็นโซลูชันที่ใช้แท็บเล็ตบริโภค (consume) สื่อหลากหลายชนิดแล้ว ชัยชนะของตลาดนี้อยู่ที่ vertical integration ว่าใครมีแพลตฟอร์มอะไรครบถ้วนกว่ากัน ให้บริการได้เพียบพร้อม ประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวดีกว่าคู่แข่ง เท่าที่นึกออก ตอนนี้ก็มี "จตุรเทพ" ที่ดันมี 5 ราย - Apple อันนี้ชัด = iPad + iTunes Music/Movie/TV + iBookstore - Amazon = Kindle Fire + Amazon MP3/Video on Demand/Kindle Store/Amazon Appstore ครบถ้วนมาก - Google = [Nexus Tablet ที่ยังไม่ออก] + [แพ็ค Google Play ที่รวมตัวกันเพื่องานนี้] - Sony = Sony Tablet + [Sony Entertainment Network] + แพลตฟอร์ม eBook เข้าใจว่าเน้นญี่ปุ่นก่อน อีกรายที่เหลือคือ - Microsoft = [Windows 8 Tablet] + Zune/Xbox Live (ส่วนของ eBook เหมือนจะยังไม่มี) ผู้ท้าชิงรายอื่นๆ ไม่มีอะไรครบเท่านี้ ก็ต้องดิ้นกันไป ที่น่าจะพอขึ้นมาได้คือ Samsung กับ HTC ที่พยายามใช้วิธี partner เพื่อสร้างบริการ/คอนเทนต์ แต่ไม่รู้ว่าในระยะยาวจะไปได้ดีแค่ไหน รายอื่นๆ คงต้องกาทิ้ง หรือไม่ก็ลดบทบาทเป็น hardware vendor เพียงอย่างเดียว