Africa Colonial Map

หลังจากไปแอฟริกามาก็พบว่า ตัวเราช่างรู้เรื่องแอฟริกาน้อยยิ่งนัก พอมาอ่านหนังสือพูดถึงแอฟริกา ก็เกิดอาการเชื่อมโยงไม่ถูกว่า ประเทศไหนชื่ออะไร อยู่ตรงไหน และที่สำคัญคือ ประเทศนี้เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศอะไรบ้าง เลยวิเคราะห์ไม่ได้ว่า ประเทศนี้มีความสัมพันธ์กับมหาอำนาจยุโรปประเทศไหน ลองค้นดูใน Wikipedia ก็พบข้อมูลตามคาด ยุคที่มหาอำนาจตะวันตกแข่งกันล่าอาณานิคมแอฟริกา เรียกว่า [Scramble for Africa](http://en.wikipedia.org/wiki/Scramble_for_Africa) โดยมีสนธิสัญญา [Berlin Conference](http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Conference) เป็นเอกสารตกลงแบ่งแยกอำนาจ [แผนที่มีคนทำไว้ให้เรียบร้อย](http://en.wikipedia.org/wiki/File:Colonial_Africa_1913_map.svg) (โดยคุณ [Eric Gaba](http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sting)) แบ่งเส้นประเทศตามพรมแดนปัจจุบันเรียบร้อย เพียงแต่ไม่มีชื่อประเทศเท่านั้น เลยเพิ่มไปอีกหน่อย เอาไว้อ้างอิง สัญญาอนุญาตเป็นแบบเดียวกับต้นฉบับคือ Attribution and Share-Alike ภาพรวมคร่าวๆ - ฝรั่งเศสได้ฝั่งตะวันตกของแอฟริกา อังกฤษได้ฝั่งตะวันออก - ประเทศที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมคือ Ethiopia และ Liberia - Zambia และ Zimbabwe เคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนชื่อ Rhodesia - Congo มี 2 ประเทศ คือ Congo เฉยๆ กับ DR Congo (ชื่อเดิมคือ "ซาอีร์")