ศาสนาและสาวก

> "ศาสนาไม่ยึดถือเหตุผล เพียงอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อ ต่อให้ความเชื่อตรงกันข้ามกับความจริง ยังคงเลือกความเชื่อละทิ้งความจริงเป็นเหตุให้เหล่าสาวกกลายเป็นผู้คล้อยตามอย่างงมงาย แน่นอน ระดับความตื้นลึกของความเชื่อต่างกัน แต่โดยพื้นฐานเป็นเช่นนี้ ไม่เช่นนั้นก็มิใช่สาวกแล้ว" หลิวมู่จือ กล่าวกับ หลิวอวี้ จอมคนแผ่นดินเดือด เล่ม 21 หน้า 216