Debian's Coffee

Chester's Coffee

ขอบคุณน้องบอย Rooney ที่ทักขึ้นมาตอนเดินผ่าน เหมือนจริงๆ (ถ่ายที่ Fortune ชั้น 1) เข้าขั้นคลาสสิคเทียบชั้นอันนี้