The Executive Branch

เจอครั้งแรกตอนสำรวจ whitehouse.gov โฉมใหม่ มาเจออีกรอบตอนอ่าน [Initial Implementing Guidance for the American Recovery and Reinvestment Act of 2009](http://www.recovery.gov/files/Initial%20Recovery%20Act%20Implementing%20Guidance.pdf) เพื่อเขียนข่าว [แผนกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ: รายงานผลผ่าน RSS](http://www.blognone.com/node/10796) เลยลองดูหน่อย "The Executive Branch" ตรงกับคำศัพท์ภาษาไทยคือ "ฝ่ายบริหาร" หรือ "อำนาจบริหาร" (ซึ่งจะคู่ไปกับ "ฝ่ายนิติบัญญัติ" (The Legislative Branch) และ "ฝ่ายตุลาการ" (The Judicial Branch)) แนวคิดก็เหมือนกันทุกประการ คือ ใช้หลักการแบ่งแยกอำนาจที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญสมัยใหม่ วิกิพีเดียใช้คำว่า [Executive](http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_branch) เฉยๆ (วิกิภาษาไทยผมไม่กล้าดู กลัวจะเขียนว่า เอ็กซ์เซ็คคูทีฟ แล้วจะเครียดตายก่อน) ส่วน "อำนาจบริหาร" หรือ Executive Branch มีอะไรบ้าง ก็คล้ายๆ กัน คือ หน่วยงานที่อยู่ใต้สังกัดผู้บริหารประเทศลงมาทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นนายกหรือประธานาธิบดี) คณะรัฐมนตรี รวมถึงกระทรวงต่างๆ ตามสายการบังคับบัญชาของรัฐมนตรีแต่ละคน (Executive Branch ของสหรัฐ ดูได้จาก [Whitehouse.gov](http://www.whitehouse.gov/our_government/executive_branch/)) จุดสังเกตแบบมั่วๆ ของผมคือ Vice President ของสหรัฐนั้นจะมีบทบาทต่างออกไปจากรองนายกฯ ของไทยอยู่บ้าง (เพราะว่ามีคนเดียวเลยมีฐานะที่ต่างออกไป) เข้าใจว่าด้วยสายการบังคับบัญชานั้น Vice President จะอยู่นอก Cabinet ในขณะที่รองนายกฯ นั้นรวมอยู่ใน ครม. เขียนมาถึงตรงนี้ ผมเกิดสงสัยขึ้นมาว่า หน่วยงานอิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ (เช่น กกต. ปปช. สตง.) นั้นตามหลักวิชาแล้ว สามารถนับเป็น branch ที่ 4 นอก branch หลักทั้งสามได้หรือไม่ อันนี้ไว้เจอตัวผู้รู้อย่าง อ. พิชญ์ ค่อยถามต่อไป ป.ล. [Recovery.gov](http://www.recovery.gov/) ใช้ Drupal (แต่ไม่เปิด Clean URL ซะงั้นอะ)