Startup CEO

[Start CEO] ระดมเงินทุน เมื่อไร อย่างไร

ตอนที่แล้ว กล่าวถึงนักลงทุนประเภทต่างๆ ที่ startup ควรรู้ ตอนนี้จะมาว่ากันเรื่องกระบวนการระดมทุนว่าทำกันอย่างไร

Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business

กฎเหล็กของการระดมทุน ให้เริ่มมองหาเงินทุนในยามที่เรา "ยัง" ไม่ต้องการเงิน

แต่ก็ไม่ควรทิ้งระยะระหว่างการเริ่มมองหาเงินไปจนถึงการระดมเงินจริงๆ นานเกินไป เพราะช่วงที่เราคุยกับนักลงทุนอยู่นั้น ธุรกิจอาจมีปัญหาจนนักลงทุนหนีได้

[Startup CEO] รู้จักประเภทของนักลงทุน

Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business

บทนี้ว่าด้วยการหาเงินทุนมาใช้งานในบริษัท (financing) โดยวิธีการหาเงินแบ่งได้ออกเป็น 3 วิธีใหญ่ๆ คือ

  1. หุ้น (equity) = เอาหุ้นไปแลกเป็นเงินสด
  2. เงินกู้ (debt) = ขอยืมเงินสดมาใช้ล่วงหน้า ต้องจ่ายคืนเป็นเงินสด
  3. bootstrapping = วิธีการอื่นๆ

สิ่งสำคัญที่ต้องระลึกอยู่เสมอคือ เงินกู้ มีศักดิ์ฐานะสูงกว่าหุ้น แปลว่าต้องจ่ายเงินคืนให้เงินกู้ก่อนเสมอ

[Startup CEO] การวางแผนการทำงานและแผนการเงิน

บล็อกตอนนี้เป็นต้นไป จะเก็บตกเนื้อหาในหนังสือ Startup CEO ส่วนของ Part Three: Execution โดยจะต่อจากตอน Company Operating System แล้วค่อยตามด้วยตอน ว่าด้วยบอร์ดของบริษัท Startup และ บริหารตัวเองให้ได้ก่อนไปบริหารคนอื่น

Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business

[Startup CEO] บริหารตัวเองให้ได้ก่อนไปบริหารคนอื่น

สรุปเนื้อหาจากหนังสือ Startup CEO ของ Matt Blumberg (ตอนเก่า) ตอนนี้เป็นภาคสุดท้ายของหนังสือ ที่จะพูดถึงเทคนิค "การบริหารตัวเอง" ก่อนที่ซีอีโอจะไปบริหารคนอื่น ก็ควรจัดการชีวิตและการทำงานของตัวเองให้ได้ก่อน (Managing Yourself So You Can Manage Others)

Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business

[Startup CEO] ว่าด้วยบอร์ดของบริษัท Startup

สรุปเนื้อหาจากหนังสือ Startup CEO ของ Matt Blumberg (ตอนเก่าอ่านได้จากแท็ก Startup CEO นะครับ)

Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business

ตอนนี้ขอตัดตอนเข้าสู่ภาค 4 เรื่อง "บอร์ด" ของ Startup ก่อน ส่วนนี้น่าสนใจมากเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเคยนั่งประชุมบอร์ด คัดเลือกบอร์ด คุยกับบอร์ด ฯลฯ การอ่านประสบการณ์ของ Matt Blumberg อย่างน้อยก็ช่วยให้เห็นภาพว่าบอร์ดคืออะไร มีไปทำไม ควรมีอย่างไร ฯลฯ

[Startup CEO] Company Operating System

สรุปเนื้อหาจากหนังสือ Startup CEO ของ Matt Blumberg (ตอนเก่าอ่านได้จากแท็ก Startup CEO นะครับ)

Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business

บทที่ 17 เริ่มหมดเนื้อหาช่วง HR เข้าสู่ส่วนของ business operation โดยผู้เขียนแนะนำแนวคิดที่น่าสนใจคือ Company Operating System ซึ่งไม่ใช่ OS จริงๆ หรอกแต่เป็น "จังหวะ" (rhythm) ของการทำงานภายในบริษัท ที่เราสามารถสร้างและควบคุมมันได้

[Startup CEO] ศาสตร์แห่งการไล่คนออก

สรุปเนื้อหาจากหนังสือ Startup CEO ของ Matt Blumberg (ตอนเก่าอ่านได้จากแท็ก Startup CEO นะครับ)

Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business

บทที่ 16 ว่าด้วย "การไล่คนออก" ซึ่งเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจ และไม่น่าจะมีใครเคยทำกันสักเท่าไรนัก

[Startup CEO] Managing Remote Offices

สรุปเนื้อหาจากหนังสือ Startup CEO ของ Matt Blumberg (ตอนเก่าอ่านได้จากแท็ก Startup CEO นะครับ)

Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business

บทที่ 15 สั้นๆ พูดถึงการบริหารงานในกรณีที่เรามีสำนักงานหลายแห่ง หรือมีพนักงานที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ว่าควรทำอย่างไรบ้าง

[Startup CEO] การรับ Feedback พัฒนาตัวเองของพนักงานในองค์กร

สรุปเนื้อหาจากหนังสือ Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business ของ Matt Blumberg (ดองไว้นาน)

บล็อกตอนนี้เป็นตอนต่อจาก Startup CEO กับการจ้างงาน ที่พูดเรื่องการจ้างงาน ส่วนเนื้อหาในตอนนี้จะพูดถึงการ "ประเมิน" พนักงาน (จากบทที่ 11)

Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business