Religion

The Useless Class

PlayStation VR

The meaning of life in a world without work บทความของ Yuval Noah Harari ผู้เขียนหนังสือ Sapiens ลงใน The Guardian

เนื้อหาในบทความว่าด้วยเรื่องอนาคตของมนุษย์ในยุคที่ไม่ค่อยมีอะไรทำ เพราะเครื่องจักรมาทำงานแทนคุณได้ และคนกลุ่มหนึ่งจะไม่มีงานทำ ไม่ใช่ไม่มีงาน แต่เป็นเพราะปรับทักษะตัวเองให้เข้ากับงานยุคใหม่ไม่ได้ (กลายเป็นคนชั้นใหม่ที่เรียกว่า the useless class)

พุทธประวัติมหายาน และปรัชญาอินเดีย

นั่งคุยกับคุณจ๋ง @warong ([รับทำเว็บ](http://www.vaivaisoft.com/)) ก็เปิดโลกใหม่ให้กับผมมาก เรื่องที่น่าสนใจคือศาสนาพุทธ ซึ่งคุณจ๋งยกประเด็นว่า "สังคมไทยถูกตีกรอบด้วยวิธีคิดแบบเถรวาท/หินยาน" มากเกินไปไหม กลายเป็นว่าวิถีพุทธแบบเถรวาทกลายเป็น "ความจริงแท้" ที่แตะต้องไม่ได้ในสังคมไทยไป ทั้งที่เรายังมี "การตีความ" ของพุทธในแบบอื่นๆ เช่น มหายาน หรือ วัชรยาน (ของทิเบต) อยู่ด้วย ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ แต่คำถามคือพุทธแบบอื่นหน้าตาเป็นอย่างไร ถ้าพูดถึงมหายานเราอาจพอนึกออกว่ามีเจ้าแม่กวนอิมหรือโพธิสัตว์พันมือตามหนังจีนกำลังภายใน แต่วัชรยานนี่ นอกจากทะไลลามะแล้ว ก็ยังไร้มโนทัศน์โดยสิ้นเชิง อืม นี่

Do Not Attack God

> จงอย่าโจมตีศาสนาหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวพันกับพระเจ้า เพราะเรื่องเหล่านี้มีพลังมหาศาลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนโง่ - Machiavelli จากหนังสือ ทฤษฎีการเมืองยุคใหม่ โดย ศ. พิเศษ พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสนาและสาวก

> "ศาสนาไม่ยึดถือเหตุผล เพียงอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อ ต่อให้ความเชื่อตรงกันข้ามกับความจริง ยังคงเลือกความเชื่อละทิ้งความจริงเป็นเหตุให้เหล่าสาวกกลายเป็นผู้คล้อยตามอย่างงมงาย แน่นอน ระดับความตื้นลึกของความเชื่อต่างกัน แต่โดยพื้นฐานเป็นเช่นนี้ ไม่เช่นนั้นก็มิใช่สาวกแล้ว" หลิวมู่จือ กล่าวกับ หลิวอวี้ จอมคนแผ่นดินเดือด เล่ม 21 หน้า 216