Law

Reading List on SOPA

สัปดาห์ที่ผ่านมา ข่าว SOPA/PIPA กลบซะมิด (รวมถึง Megaupload ที่เกี่ยวข้องกันด้วย) ทำให้โลกตะวันตกมีบทความแสดงความคิดเห็นออกมามากมาย อ่านบ้างไม่อ่านบ้าง ในโอกาสนี้ก็ขอจดบทความที่อ่านแล้วคิดว่าเวิร์คและน่าสนใจเอาไว้เป็นหลักฐาน อนาคตจะได้ตามหาง่ายๆ

Good Bye Groklaw

Groklaw เว็บไซต์ด้านกฏหมาย/โอเพนซอร์สที่โดดเด่นมากในสมัย SCO ฟ้องลินุกซ์ ประกาศปิดตัวแล้ว โดยให้เหตุผลว่าภัยคุกคามจากคดี SCO หมดลงแล้ว ผู้ก่อตั้งคือ Pamela Jones จะได้ไปทำอย่างอื่น

ในฐานะที่เคยได้ประโยชน์จาก Groklaw มาก ก็ขอขอบคุณและระลึกไว้ ณ ที่นี้

Thanks Groklaw!

2.1 GHz

ใบตองแห้งสัมภาษณ์วรเจตน์เรื่อง 3G - วรเจตน์ ภาคีรัตน์: ‘ถึงเวลาทบทวนศาลปกครอง’

อาจารย์วรเจตน์พูดหลายประเด็น ผมมีความเห็นประเด็นเดียวคือเรื่องช่วงคลื่น 2.1 GHz

วรเจตน์วิพากษ์ กรณีคุณหญิงจารุวรรณ

อุปมาเหมือนพระ วัดๆ หนึ่งมีพระอยู่รูปเดียว ชาวบ้านแถวนั้นก็ต้องนิมนต์พระรูปนี้ไปทำพิธี หรือทำบุญตักบาตร แต่ต่อมาปรากฏประจักษ์ชัดว่าพระรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิก ต้องขาดจากความเป็นพระ แต่พระบอกว่าถึงจะยังไงก็ตามถ้าไม่มีพระรับกิจนิมนต์ เดี๋ยวญาติโยมจะเสียหาย เพราะฉะนั้น อาตมาก็ขอรับกิจนิมนต์ต่อไปจนกว่าจะมีพระรูปใหม่มาประจำที่วัดนี้ ถามว่ามันจะได้หรือไม่ กรณีก็คล้ายกัน

กสทช. by @Supinya

จาก Twitter timeline ของ @supinya มีประโยชน์มาก ขอจดไว้กันลืมหน่อย

เรื่องงานที่หนักใจสุดตอนนี้คือเรื่องอนาคต พรบ.กสทช. มันยากจริงๆ

ประเด็นสำคัญที่วุฒิสภาเปลี่ยนร่าง พรบ.กสทช.คือ 1. เพิ่มจำนวนจาก11เป็น15 2. เพิ่มที่นั่งตัวแทนจากฝ่ายความมั่นคง 3.เพิ่มอายุเป็น 35-70

กระทรงกลาโหมได้มีการยื่นหนังสือให้ กรรมาธิการชั้นสส. เพิ่มสัดส่วนของผู้แทนความมั่นคงใน กม. แต่ไม่สำเร็จ จนมาเปลี่ยนได้ในขั้นวุฒิสภา about 1 hour ago via web

Thailand's Privacy Act Now Pass the Cabinet

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวานนี้ (6 ตุลาคม) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปคือเข้ากฤษฎีกา และสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

จาก มติ ครม.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

Freedom of Information Act

จาก พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2 ชนิดใหญ่ๆ กลุ่มแรกคือลงในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสาร ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

คนไอทีไม่เข้มแข็ง

รัฐบาลนี้ออกกฎหมายในทำนอง "ควบคุม" หลายฉบับ อุตสาหกรรมค่อนข้างใหม่ที่ได้รับผลกระทบก็โดนกันถ้วนทั่ว ทั้งไอที ภาพยนตร์ ทีวี สื่อ ฯลฯ เราได้เห็นความเคลื่อนไหวของแต่ละกลุ่มอาชีพ ออกมาต่อสู้ต่อรองผลประโยชน์กันมากมายตามหน้าหนังสือพิมพ์