Made in America

จาก Made in America 2.0: behind Google and Apple's sudden patriotism มันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่หลายๆ บริษัทหันกลับมา "ผลิตสินค้าในอเมริกา"

ทำไม?

ลองนั่งเทียนนึกดู ปัจจัยสำคัญน่าจะเกิดจาก

  • ค่าแรงจีนแพงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนค่าแรงในอเมริกาน่าจะคงที่หรือเพิ่มไม่มากนัก หักลบกลบหนี้แล้วเริ่มคุ้มที่จะทำในอเมริกา (ระยะสั้นอาจยังไม่คุ้ม แต่ถ้าคิดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ไปก็น่าจะเริ่มคุ้ม)
  • การเอาท์ซอร์สกระบวนการผลิตไปยังโรงงานในจีน มีปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพ ดังนั้นการดึงกลับมาทำใน "โรงงานของตัวเอง" ในอเมริกา (เคสของ Motorola/Lenovo) น่าจะช่วยให้กระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ-จำนวน ตรงตามเวลาที่กำหนด ง่ายกว่ามาก
  • การแข่งขันในตลาดไอทีสูงขึ้นมาก margin หรือกำไรต่อหน่วยลดลง การสร้าง story ว่า "เมดอินอเมริกา" จะช่วยเพิ่มค่าพรีเมียมของผลิตภัณฑ์ได้

เรื่องการรักษาความลับ ชาตินิยม กระตุ้นแรงงานในประเทศ น่าจะเป็นเรื่องรองๆ ลงไป