Do Not Attack God

> จงอย่าโจมตีศาสนาหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวพันกับพระเจ้า เพราะเรื่องเหล่านี้มีพลังมหาศาลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนโง่ - Machiavelli จากหนังสือ ทฤษฎีการเมืองยุคใหม่ โดย ศ. พิเศษ พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช