Startup

Venture Capital มีกระบวนการคัดเลือกบริษัทที่จะลงทุนอย่างไร

Emergence Capital

สิ่งที่ผู้ประกอบการที่อยากระดมเงินจาก Venture Capital (VC) ควรรู้ ก็คือ "วิธีคิดของ VC" ว่ามีกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการทำงานอย่างไร

VentureBeat มีบทสัมภาษณ์ Sean Jacobsohn นักลงทุนจากบริษัท Emergence Capital Partners (มีผลงานลงทุนในบริษัทดังๆ เช่น Box, Yammer, Salesforce, DoubleClick) น่าสนใจดี (ถึงแม้จะเป็นบริบทของฝรั่ง) เลยมาจดลงบล็อกครับ

[Start CEO] ระดมเงินทุน เมื่อไร อย่างไร

ตอนที่แล้ว กล่าวถึงนักลงทุนประเภทต่างๆ ที่ startup ควรรู้ ตอนนี้จะมาว่ากันเรื่องกระบวนการระดมทุนว่าทำกันอย่างไร

Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business

กฎเหล็กของการระดมทุน ให้เริ่มมองหาเงินทุนในยามที่เรา "ยัง" ไม่ต้องการเงิน

แต่ก็ไม่ควรทิ้งระยะระหว่างการเริ่มมองหาเงินไปจนถึงการระดมเงินจริงๆ นานเกินไป เพราะช่วงที่เราคุยกับนักลงทุนอยู่นั้น ธุรกิจอาจมีปัญหาจนนักลงทุนหนีได้

[Startup CEO] รู้จักประเภทของนักลงทุน

Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business

บทนี้ว่าด้วยการหาเงินทุนมาใช้งานในบริษัท (financing) โดยวิธีการหาเงินแบ่งได้ออกเป็น 3 วิธีใหญ่ๆ คือ

  1. หุ้น (equity) = เอาหุ้นไปแลกเป็นเงินสด
  2. เงินกู้ (debt) = ขอยืมเงินสดมาใช้ล่วงหน้า ต้องจ่ายคืนเป็นเงินสด
  3. bootstrapping = วิธีการอื่นๆ

สิ่งสำคัญที่ต้องระลึกอยู่เสมอคือ เงินกู้ มีศักดิ์ฐานะสูงกว่าหุ้น แปลว่าต้องจ่ายเงินคืนให้เงินกู้ก่อนเสมอ

[Startup CEO] การวางแผนการทำงานและแผนการเงิน

บล็อกตอนนี้เป็นต้นไป จะเก็บตกเนื้อหาในหนังสือ Startup CEO ส่วนของ Part Three: Execution โดยจะต่อจากตอน Company Operating System แล้วค่อยตามด้วยตอน ว่าด้วยบอร์ดของบริษัท Startup และ บริหารตัวเองให้ได้ก่อนไปบริหารคนอื่น

Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business

[Startup CEO] บริหารตัวเองให้ได้ก่อนไปบริหารคนอื่น

สรุปเนื้อหาจากหนังสือ Startup CEO ของ Matt Blumberg (ตอนเก่า) ตอนนี้เป็นภาคสุดท้ายของหนังสือ ที่จะพูดถึงเทคนิค "การบริหารตัวเอง" ก่อนที่ซีอีโอจะไปบริหารคนอื่น ก็ควรจัดการชีวิตและการทำงานของตัวเองให้ได้ก่อน (Managing Yourself So You Can Manage Others)

Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business

Pages

Subscribe to RSS - Startup