KDE 4.0 is a Disaster

I used to be a KDE user. I thought KDE 4.0 was such a disaster, I switched to GNOME.

Linus Torvalds
ComputerWorld

Comments

เฮียแกเคยบอกว่า Gnome เป็นเผด็จการ UI ไม่ใช่เหรอ

แต่แฟนเก่า KDE อย่างผมก็ถอยอย่างไม่เป็นท่ามาแล้วเหมือนกัน

กำลังจะลองลง KDE อยู่แล้วเชียว
เห็นแบบนี้ใช้ Gnome ต่อไปดีกว่า